Zpracování osobních údajů na ZŠ Slunovrat

Základní škola Slunovrat se sídlem Lidická 6a, Brno, 602 00, dále jen "škola" jako správce osobních údajů, zpracovává údaje v níže jmenovaných případech, na základě zákonem vymezených povinností.

Příklady zpracování údajů na základě zákona:

• údaje zpracovávané školami či školskými zařízení v rámci školních matrik (§ 28 školského zákona),

• údaje zapisované do rejstříku škol a školských zařízení a ŠPO (školských právnických osob) (§ 144 a § 154 školského zákona),

Podle zvláštních zákonů se dále předávají osobní údaje zpracovávané na základě zákona bez dalšího jiným orgánům nebo institucím - např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Policie ČR, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další; takto poskytované osobní údaje se předávají bez dalšího k plnění zákonem stanovené povinnosti. Mohou nastat situace, kdy zmíněné orgány budou žádat poskytnutí určitých informací, mezi něž mohou být zahrnuty i osobní údaje; v takovém případě se údaje poskytují nikoliv bezprostředně na základě zákona, ale na vyžádání konkrétního orgánu, který v žádosti musí prokázat zákonný důvod takového požadavku.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID 89pddtk, emailem na adresu radka.sichova@skolaslunovrat.cz, nebo poštou.

Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZŠ Slunovrat podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů vykonává Mgr. Radka Šichová.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané agendy na ZŠ Slunovrat:

• vedení dokumentace školy

• BOZP

• přijímání dětí do ZŠ

• vedení záznamů v třídní knize

• žádosti o přijetí

• žádosti o odhlášení

• posudky zdravotní způsobilosti

• uvolnění žáka z vyučování

• stravování

• prezentace školy

• seznámení s dokumenty školy

• individuální vzdělávání

• dokumentace školní družiny

• pobytové akceVložte svůj text...