Školné

Základní školné: 4 500 Kč/měsíc

Školné pro sourozence (na každé další dítě): 3 500 Kč/měsíc

Školné se platí za 12 měsíců a je splatné v jedné, ve dvou nebo ve třech splátkách.

Sponzorské školné: ?

Mohli byste podpořit naši rozjíždějíci se školu vyšší částkou? Navrhněte kolik a na částku, která bude nad základní školné, dostanete potvrzení o daru, které si můžete odečíst od základu daně.

Výše školného by nemělo být překážkou, abyste mohli dát dítě do naší školy. Rozumíme tomu, že někdo může být v situaci, že i tato částka je příliš vysoká. Nebojte se nás v tomto případě oslovit.

Číslo účtu: 2401685636/2010

Veškeré platby je potřeba hradit s přiděleným variabilním symbolem každého dítěte!
Prázdniny a svátky v rámci školního roku 2020/2021:

 • Svátek sv. Václava: pondělí 28. září 2020
 • Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
 • Ředitelské volno: pondělí 16. listopadu 2020
 • Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • Ředitelské volno: pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince
 • Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2020
 • Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny: 22. února - 28. února 2021
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
 • Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
 • Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
 • Hlavní letní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021

Zpracování osobních údajů na ZŠ Slunovrat

Základní škola Slunovrat se sídlem Novoměstská 21, Brno Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00, dále jen "škola" jako správce osobních údajů, zpracovává údaje v níže jmenovaných případech, na základě zákonem vymezených povinností.

Příklady zpracování údajů na základě zákona:

• údaje zpracovávané školami či školskými zařízení v rámci školních matrik (§ 28 školského zákona),

• údaje zapisované do rejstříku škol a školských zařízení a ŠPO (školských právnických osob) (§ 144 a § 154 školského zákona),

Podle zvláštních zákonů se dále předávají osobní údaje zpracovávané na základě zákona bez dalšího jiným orgánům nebo institucím - např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Policie ČR, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další; takto poskytované osobní údaje se předávají bez dalšího k plnění zákonem stanovené povinnosti. Mohou nastat situace, kdy zmíněné orgány budou žádat poskytnutí určitých informací, mezi něž mohou být zahrnuty i osobní údaje; v takovém případě se údaje poskytují nikoliv bezprostředně na základě zákona, ale na vyžádání konkrétního orgánu, který v žádosti musí prokázat zákonný důvod takového požadavku.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID 89pddtk, emailem na adresu radka.sichova@skolaslunovrat.cz, nebo poštou.

Pověřence pro ochranu osobních údajů na ZŠ Slunovrat podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů vykonává Mgr. Radka Šichová.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané agendy na ZŠ Slunovrat:

• vedení dokumentace školy

• BOZP

• přijímání dětí do ZŠ

• vedení záznamů v třídní knize

• žádosti o přijetí

• žádosti o odhlášení

• posudky zdravotní způsobilosti

• uvolnění žáka z vyučování

• stravování

• prezentace školy

• seznámení s dokumenty školy

• individuální vzdělávání

• dokumentace školní družiny

• pobytové akce